Ruim een jaar hebben de partners in het project Van Arm naar Beter hard gewerkt aan het bouwen van een digitale vindplaats voor hulp bij armoede. Deze website is nu klaar voor lancering. Die is voorzien voor het begin van 2022.

Het project

Met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het programma NLDIGIBeter hebben de partners in dit project gewerkt aan één digitale vindplaats voor hulp bij armoede. Deze vindplaats is nodig omdat het voor mensen met een hulpvraag moeilijk is om te achterhalen welke potjes er zijn en hoe deze kunnen worden aangevraagd. Voor hulpverleners is het soms ook lastig om de mensen te vinden die ze willen helpen en met hen in contact te komen. Bovendien kan het proces van armoedehulpverlening behoorlijk bureaucratisch zijn. De website maakt het mogelijk dat partijen elkaar vinden en dat vragen en bieden van hulp gemakkelijker wordt en flink wordt vereenvoudigd.

Proces

Een brede coalitie van armoedehulpverleners (Humanitas, Leergeld, Schuldhulpmaatje, Sociaal Werk De Schans en de Voedselbank), studenten en onderzoekers, Biblionet en gemeenten heeft zich voor dit project ingezet. Dat begon met een onderzoek van studenten en een onderzoeker van de Hanzehogeschool, richting Communication and Multimediadesign. Daarin stond de vraag centraal wat de behoeften zijn van de mensen waar het om gaat: degenen die een hulpvraag hebben. Hierbij is ook gekeken naar digitale en analoge laaggeletterdheid. Het resultaat daarvan is een set van ontwerpvoorwaarden op grond waarvan de website door Stichting Forus is ontwikkeld. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van de armoedehulpverleners, die dagelijks achter de voordeur komen en weten hoe het er daar aan toe gaat. Een belangrijke rol speelde een panel van inwoners met weinig geld die in het ontwerp- en realisatietraject veelvuldig input hebben gegeven op vorm en inhoud. Verschillende concepten zijn getest en nu is het eindresultaat klaar voor ingebruikname. De financiering en governance van de website zijn ook door de Hanzehogeschool onderzocht door het Lectoraat Coöperatief Duurzaam Ondernemen.

Resultaten

Resultaten van het project zijn een website met bijbehorende app die klaar zijn voor lancering, een vracht aan ervaringen op het gebied van armoedehulpverlening, een goede verbinding met mensen die in armoede leven en die hun inbreng vertaald zien in het ontwerp en een versterking van de samenwerking tussen partijen die dagelijks aan de slag zijn om mensen met weinig geld zo goed mogelijk te helpen.

Lancering

De website wordt de komende tijd nog verder geoptimaliseerd. De eerste hulplijnen die via de website worden aangeboden zijn die van het gemeentelijk minimabeleid. Dat beleid wordt momenteel herijkt, zodat het nieuwe beleid ook op een nieuwe manier kan worden uitgevoerd. De lancering is voorzien voor begin 2022.